Lynx from Glamorgan & Brazen, Beirut Nov 1983.

18